I N F O R M I L O 243
Esperanto-Grupo Bremen
Eldono januaro - februaro 1999

Sekr. D-ro Hans Walter Krüger, Dortrechter Str. 36, 28259 Bremen, Tel: 0421 561943
Informoj: Ostr. Hellmut Grebe, Tel: 0421 3963480
Grupa konto: Die Sparkasse in Bremen. Konto Bohn/Esperanto 1066 5594,BLZ 29050101
Red. INFORMILO Dieter Hartig, Aug.-Hagedorn-Allee 55, 28279 Bremen, Tel: 847 68 06

La programo
 
Estrarkunveno

la 4an de januaro je la 18a
kunvenos la estraro de la loka grupo che ges-roj Meyer. 

Ni kunvenos por decidi pri la tagordo de nia jarkunveno, pri niaj estontaj entreprenoj kaj kie ni estonte kunvenos. La Brodelpott ja devas forlasi sian domicilon, postkiam la subtenoj ne plu estas pagataj.

La 13an de januaro je la 20a horo
antauvide en nia kunvenejo Brodelpott prelegos d-ro Hans - Walter Krüger pri sia vojagho al
     FLORIDA
Temas pri lumbildprelego pri lando, en kiu la suno brilas, palmoj abundas kaj ankau krokodiloj ne mankas.

La 10an de februaro je la 20a horo
     Jarkunveno
antauvide en nia kunvenejo Brodelpott


Nia kunvenejo Brodelpott

Ekestis problemo:

Char la Brodelpott ne plu ricevas subvenciojn, ghi devas forlasi sian domicilon - per tio ni perdas ankau nian kunvenejon.

La 4an de januaro la grupa gvidantaro kunvenos por trovi taugan solvon. Antaue esploros s-ro Grebe la eblecojn trovi ejon por kunveni. Au en nia Zamenhoffesto au per telefona informado vi ekscios la rezulton. La 4an de januaro ni diskutos ankau pri la tagordo por nia jarkunveno, por ke ghi estu laueble fruktodona.
Same estos la jara programo temo de la kunsido.


RETROSPEGULO

Sinjorino Coburger denove invitis

kaj (preskau) chiuj venis. La 7an de novembro estis la domo de s-ino Coburger plenplena de gajaj, simpatiaj esperantistoj el la regiono de la norda marbordo ghis Bremen. La plej multaj el ili de longe ne renkontighis kaj la ghojo de la revido estis audebla kaj videbla.

S-ino Coburger bonvenigis la gastojn per charma poemo: "La lasta rozo"; kaj fakte, ni konstatis poste, ke trovighis nur unu rozo, la lasta en la antaughardeno.

La tablo estis riche kovrita per kuko kaj tortoj. La kafo- au teotrinkado estis la daurigo de la kunveno. Char la interbabilado dise sidante ne bone funkciis, ne dauris longe, ghis ni chiuj formis grandan rondon. Tuj la gaja babilado vigle fluis. Preskau chiu povis iel kontribui. La ofertita bongusta vino malfiksis la langojn, tiel ke ni mire konstatis, kiel rapide forflugis la tempo.

Malfruvespere ni adiauis kun sincera danko kaj la espero de baldaua revido.

Hg


Mirindaj atingoj de la antikva tekniko

Prelegis s-ro Meyer la 11an de novembro pri tiu neimageble interesa temo. Bedaurinde kelkaj membroj estis malhelpitaj partopreni.

S-ro Meyer montris al ni per mapo la gigantan regnon de la roma imperio dum la tempo de Cesaro kaj Augusto. La tricentjara paca periodo ebligis evoluon en fakte chia scienco. Floris en tiu tempo la konstrutekniko, la filozofio, la arto, la juresprudenco kaj aliaj sciencoj. Estis evidente ege interesa epoko.

Kiel teknikisto prilumis s-ro Meyer kompreneble la eminentajn teknikajn atingajhojn el la tiama tempo. Li prezentis per bildoj, kiel oni konstruis la akvoduktojn. Jen precipe la metodojn niveligi tiujn akvokonduktilojn. Interesa estis ankau la mezurilo de la akvokvantoj, lau kiuj la ricevantoj devis tiam pagi. La akvosistemo regulas ankau la dividon lau la disponebla kvankto: diversaltaj bariloj zorgas, ke chefe la publikaj putoj ricevas akvon kaj nur che superflua kvanto la privataj ricevantoj. Tio estus en la hodiaua egoista tempo certe inversa.

Ni audis klarigojn pri la diversaj teknikaj atingajhoj kaj miris, ke ni ankorau hodiau, post pli ol 2000 jaroj uzas la tiamajn metodojn kiel ekzemple la akvonivelilon kaj kelkajn mezurunuojn, kiel ekzemple la unuon "pi".

Tre rapide pasis nia restado en la epoko de la romianoj, sed la estanteco rekaptis nin. Ni dankis s-ron Kurt Meyer pro tiu interesa ekskurso per aplaudo.

Hg


Bona homo antau la infera pordo

La infero estis superplena. "Restas nur ununura libera loko", diras la diablo al la pekuloj en la atendejo, "tiu loko estas rezervita por la plej malbona, malica pekulo".

Li esplore demandis lauvice la atendantajn pekulojn. Li demandis pri iliaj pekoj.

Subite li vidis apudestarantan viron, kiun li ankorau ne pridemandis. "Kaj vi? Kion vi faris?" - "Nenion", la viro respondis. "Mi estas bona homo, mi nur estas erare sendita chi tien." - "Sed vi do iamaniere pekis," diris la diablo, "chiu homo agis iel malice." - "Mi ja vidis tion," diris la bona homo, "sed mi distancigis min. Mi vidis kiel homoj estis persekutitaj, sed mi ne partoprenis al tiu krimo. Chie chirkau mi profitis homoj per chiuspecaj malbonagoj. Sed mi rezistis al tiu tento kaj faris nenion." - "Tute nenion vi faris?" demandis mire la diablo. "Chu vi estas absolute certa, ke vi chion rigardis?" - "Jes, rekte antau mia propra pordo", diris la homo. "Eniru, mia filo, la lasta loko en la infero atendas vin", diris la diablo kaj flankenighis sufiche, por ke li ne tushu la "bonan homon".

Hg


Esplore aranghita ENIGMO

Mi scivolas, chu vi kapabls solvi ghin.
Chiu signo anstatauas literon. Chiu signo reprezentas chiam la saman literon.

Temas pri proverbo de Zamenhof.

(Mi iom helpas vin: serchu unue la plej oftajn literojn, eble vi trovos tiamaniere la solvon.)


Felichan Kristnaskon
La varma, bela
kandela lumo
brilu tra felichaj 
festotagoj!

Por 1999 niaj plej karaj
deziroj estu paco,
paco chie en la mondo.

Sanon al vi kaj viaj karaj
en la Nova Jaro!

Dankon pro via fidela kunlaboro.
Restu ankau en 1999 kuraghe en nia grupo.
Nia strebado por Esperanto tutcerte gvidos al sukso.
Esperanto-Gruppe BremenInformilo