I N F O R M I L O  258

Esperanto - Grupo Bremen

Oktobro - Decembro 2001


Sekr. D-ro Hans Walter Krüger, Dordrechter Str. 36, 28259 Bremen, Tel: 0421 561943

Informoj: Prezidanto OStR. Hellmut Grebe, Tel: 0421 3963480

Kasistino Ruth Bohn, Tel: 0421 38 27 15

Red. INFORMILO Dieter Hartig, Aug.-Hagedorn-Allee 55, 28279 Bremen, Tel: 847 68 06


 


Vizito de la lokomotiv-riparejo Bremen
 

Kajto ludas sukcese en la lokomotivriparejo

Nia programo

 

La 14an de novembro je la 20a  en nia kunvenejo prelegos d-ro Hans-Walter Krüger pri  Senpauza laboro. Ni traktu la nuntempajn laborkondichojn. Sekvos diskuto, antauvide ech vigla.

 

12an de decembro je la 19a horo che Lisa kaj Dieter Hartig

August-Hagedorn-Allee 55 en Bremen Arsten. (Tramo 4 ghis Heukämpendamm)

Zamenhoffesto

Ni kunvenos okaze de nia tradicia festo. Kunprenu nur antaukristnaskan humoron.

Bv. anonci vian partoprenon (847 68 06  au  HD.Hartig@t-online.de)

 

La 15an (sabato) de decembro: Zamenhoffesto en Groningen

Invitas la nederlandaj geamikoj. Post kafotrinkado estas malgranda ekskurso planita krom kantado kaj ludado.

La veturadon al Groningen aranghos Franz Kruse, tel. 670696 (Franz.Kruse@t-onlie.de)

 

La 9an de Januaro 2002 je la 20a en nia kunvenejo

                                  Ni bonvenigas la Novan Jaron

kaj diskutados pri la temo:  Regas la €€€€€  La spertoj pri la nova mono.


Retrospegulo

Gaja, felicha, sunplena ghardenfesto en la ghardeno de Ruth Bohn.

Rigardu la bildojn sur la lasta pagho en tiu chi Informilo, ili elradias la etoson de tiu, vere tradicia programero. Plej multaj de niaj gemembroj partoprenis kaj aranghis sin komforte chirkau la bela, granda juglandarbo.

La rostilo diligente funkciis, por ke chiu ricevu sia(j)n vianda(jh)ojn. Ankau trinkajho ne mankis kaj la interbabilado, plejparte en Esperanto, vigle kaj gaje plezurigis la cheestantojn.

Tiu kunveno estas unu el la plej agrablaj el la jara programo.

Krepuskis jam kiam ni kun severa danko al Ruth adiauis.
Hg


Vizitotago en la lokomotivriparejo Bremen

la 8an de septembro

 


Nur malmultaj membroj de la grupo Bremen mankis. Kelkaj alvenis per specialaj navet-trajnoj. Bodo Ehrlich, laboranta kiel ingheniero en la riparejo, gvidis nin tra speciale interesaj objektoj kaj mashinoj, el kiuj multaj laboris komputildirektitaj.

Kulmino, sendube estis por ni esperantistoj la aktorado de la “Kajto”.

Kajto ludas, kaj chiuj estis ravitaj!

Ghojiga estis la cheesto de la familio Klünder.

HgHonorofica okupo en nia movado
estis la temo de la prelego de Dieter Hartig la 17an de oktobro en nia kunvenejo.

Pro la GEFA-kunveno en Bad Salzuflen, kiun ni el Bremen aranghis, la informilo ne estis sufiche frue preta, sed tamen chiuj interesitaj membroj venis. Tio certe ne signifas, ke nia Informilo estas superflua.

Lau la reagoj kaj la vigla diskuto poste evidentighis, ke la temo estas grava.

Hg

 

La raporto pri la prelego “Ni komputadu kun Franz Kruse” aperos en al sekvonta Informilo.

 

Ni gratulas kore okaze de la

25a jubileo de la Esperanto-Societo Südharz

Ni deziras sukceson en la ampleksa jubilea kunveno.

 

Renkontigho en Oldenburg

Elfriede vokis, kaj chiuj venis.

Oni povas nomi tiun kunvenon „tradicia“. Multajn autunojn ni jam estis che Elfriede Coburger en Oldenburg kaj renkontis tie interesajn homojn kaj karajn konatojn. Aranghitaj estis kafo- kaj teo-angulo kaj la plej diversaj tortoj, kukoj kaj aliaj frandajhoj parte kunprenitaj de la gastoj. Elfriede aranghis chion tre komforte, tiel ke jam baldau formighis gaja rondo kaj vigla babilado.  Neniu pensis al hejmeniro, tiel ke, eble tro malfrue, la unuaj  hejmeniris.

Tre koran dankon, kara Elfriede, ke vi invitis nin al tiel bela kunveno kaj dankon pro via gastamo.
Hg

 

La jarkunveno de GEFA en Bad Salzuflen, en BSW-feriohotelo, aranghita de Karl-Heinz Marzahn kaj Dieter Hartig kontentige sukcesis. Partopenis 56 esperantistoj. Krom la laborkunsidoj okazis urbgvidado, ekskurso al la abatejo Corvej, kultura vespero kaj balo.

La sekvonta jarkunveno okazos en Baiersbron en la Nigra Arbaro.
Hg

 

“N-ro 1 EGU-Gazeto Okt 01”

nomighis la unua informilo de la Esperanto-Grupo Subvisurgo  e.V. (Unterweser).

Ni tre kore gratulas kaj ghojas pri la bela aspekto de via eldono. Ni deziras al la grupo bonan sukceson kaj viglan vivon.
Hg        

 

En Husum  estos la sekvonta  Germana Esperanto-Kongreso sub la temo :

Lingvo kaj kulturo

 

La GEA-kongreso okazos de la 17a ghis la 20 de majo 2002 (Pentekosto)

Chu ni bremenanoj ne entreprenos komunan partoprenon en tiu interesa kongreso?


 

 

 

Gaja, felicha, sunplena ghardenfesto

en la ghardeno de Ruth Bohn