B o l a n t a   K a l d r o n o 

  

I N F O R M I L O  260
Esperanto - Grupo Bremen
Aprilo - Junio 2002

  

Zamenhoffesto de la Esperanto – Grupo Bremen

(Ek dekstre. H.Grebe, B.Ehrlich, G. Meyer, R.Bohn, E. Kruse, F. Kruse, K. Meyer, L. Hartig, M.Haase, D. Hartig )

Kunvenis la 12an de decembro 2001dek gemembroj de nia
grupo en la loghejo de familio Hartig por festi tradicie
la Zamenhoffeston.

Esperanto – Gruppe Bremen
Wer uns findet  ----   findet uns gut!
www.esperanto.de/bremen

Bolanta Kaldrono

Sub la nomo „Bolanta Kaldrono“, proponita de Madeleine Haudebine, (al kiu ni plezure memoras) fondighis en 1932, tuj post la Pariza Universala Kongreso, Esperanto Grupo kun sidejo sur la monteto Montmartre.

Amikaro pli-malpli bohema renkontighis apud Place des Abbesses, en malantaua chambro de modesta kafejo, la plafono estis tiel malalta, ke baldau, pro pipofumo unu­flanke, pro l´ardo de l´konversacio aliflanke chiuj havis la impreson troni sur la olimpo inter la nuboj.

Chirkau 1936 la grupo, por kontentigi siajn “artbezonojn”, postulis la cheeston de piano (muzikkomodo), serchis kaj trovis novan hejmon en supra salono de la kafejo Coquet, che Place Blanche, meze de l´nokta Montmatre. Kaj tie la Bolanta Kaldrono farighis kabareto.

(Jen parto de la enkonduko el la fama libro “La Ghoja Podio” de Raymond Schwarz.)

Char nia kunvenejo nomighas “Brodelpott” kaj kvankam nia grupo (ankorau) ne sentas la urghan artbezonon ni adaptu la tradukon de la nomo de nia kunvenejo

“Bolanta Kaldrono”
 
por nia Informilo kaj per tio ankau por nia Grupo.

Nia periodajho “Informilo” aperis sub diversaj nomoj:
1924: Lumturo, 1950: Informilo, 1953: Bremena Spegulo kaj ekde 1975: Informilo.

Senatoro Oswald Brinkmann salutas nian grupon.

En la centro de nia urbo, dum tagmangho en restoracio, Lisa kaj mi renkontis la iaman senatoron Oswald Brinkmann.
Li estis la Alta Protektanto de nia duobla kongreso: La  22-a GEFA - Kunveno kaj la NOGELO - kunveno en oktobro 1978. Partoprenis 217 esperantistoj el multaj landoj.
Senatoro Brinkmann plezure memoris tiun kunvenon, al kiu li kun sia edzino partoprenis. Post agrabla memoriga interparolado li deziris al nia movado bonan sukceson kaj petis min esprimi sian simpation al la grupo kaj aldoni korajn salutojn.
Estas rimarkinde, ke nia Esperanto-arangho postlasis tiel viglan memoron post pli ol 23 jaroj!!

Sinjoro Rolf Fischer sendis salutojn al la grupo.

Sinjoro Fischer, nia fidela, simpatia amiko de nia grupo en la fora urbo Marktoberdorf sendas korajn salutojn kaj deziras por Esperanto bonan progreson. Kiel signo de sia simpatio li aldonis 50 DM subtene al niaj enteprenoj.
Ni reciprokas la dezirojn kun danko kaj niaj kolektivaj deziroj por lia bonfarto.
S-ro Fischer vizitis nian kurson kaj partoprenis al niaj grupkunvenoj, ghis li devis forlasi nin.

25-jara jubileo de la Esperanto-Grupo Nienburg.
La Grupo Bremen gratulas sincere !

Kaj sendas krom korajn salutojn ankau niajn bondezirojn pri bona progreso kaj felichan evoluon! Antau 25 jaroj, dum la Zamenhoffesto, membroj de nia grupo cheestis la fond-ceremonion. Ni memoras kun ghojo pri tiu grava evento.
De tiam ni jam plurfoje agis kaj renkontis kune kun la Esperanto-Grupo Nienburg; estis chiam agrablaj okazajhoj.
Bonan daurigon, karaj geamikoj! Chiuj membroj de la Esperanto-Grupo Bremen salutas.


Nia Programo                        Renkontoj je la 20a horo en Brodelpott

La 13an de marto:
Hellmut Grebe lumbildprelegos
Li estas tiom vojaghema, ke li prezentos al ni kalejdoskopon de
plej interesaj bildoj.
Ni antaughoju pri tiu sendube interesa prezentado.

La 10a de aprilo:    
Du esperantistoj el Armenio vizitos nian grupon.

Ili rakontos pri la al ni apenau konata lando Armenio kaj ech muzikos. El diversaj vidpunktoj estas tiu vizito por ni interesa: La altplatajha lando, la gregoria, ortodoksa eklezio, la armena lingvo, la richa armena muziko kaj - - “Radio Eriwan”.

La 17an de aprilo:

Gesta lingvo
Prelegos Prof. Martin Haase.

Ni chiuj uzas ofte la gestan lingvon, ekzemple mansvingon, palpebrumi au per fingro tusheti la tempion. Konata futbal-ludanto montris sian stinkan fingron (Stinkefinger).

Gesta lingvo estas uzata de surduloj kaj vi sendube vidis tiamaniere komuniki la surdulojn. Certe vi ne komprenis kion ili “diris”. Estas mirakla mondo, en kiu tiuj homoj vivas kaj en kiun gvidos nin la preleganto.

La 11an de majo:

Ekskurso al Elsfleth.

Sekvos detalaj informoj.

La 12an de junio:

S-ro Kurt Meyer prelegos:
"Kial kolapis la turoj de la Monda Komerc-Centro en Novjorko?"

En Julio ni feriu!

La 10an de augusto:  

Ghardenfesto en nova ghardeno.
Invitas s-ino Ruth Bohn.

La 11an de septembro:  
Postferia kunveno, bildmontrado kaj raportoj.
La 16an de oktobro:  
Lauokaza programo.
La 6an de novembro:  
La dekalogo kaj la hodiaua moralo.
Prelegos Dieter Hartig
La 11an de Decembro  
Nia tradicia Zamenhoffesto.
Invitas Dagmar kaj Hellmut Grebe.
La 15an de Januaro 2003:   
Ni bonvenigu la Novan Jaron.
La 12an de Februaro:   
Jarkunveno.
 


                            S-ino Tauke,                       S-ro Hartig,                                    s-ro Tauke,                                   s-ro Menzel

Dum maja ekskurso de nia Esperanto –Grupo Bremen la 1an de junio 1985.
Ni migris tra la Aue-Valo sur la Thüringer migradvojo.
Estis la lasta ekskurso al kiu ges-roj Tauke partoprenis.


Beitragzahlung in EURO 
Voller Beitrag:
Ermäßigter Beitrag:
Familienbeitrag:
46 EURO
23 EURO
69 EURO

Beitrag bitte bis zum 31. März 2002 bezahlen.

Bescheinigungen über Gemeinnützigkeit sind bei den Gruppentreffen zu bekommen.   
Ruth Bohn, Kassiererin


ESPERANTO   Wird weltweit gesprochen
Estas mondvaste parolata

Sekr. D-ro Hans Walter Krüger, Dordrechter Str. 36, 28259 Bremen, Tel: 0421 561943
Informoj: Prezidanto OStR. Hellmut Grebe, Tel: 0421 3963480
Kasistino Ruth Bohn, Tel: 0421 38 27 15
Red. INFORMILO Dieter Hartig, Aug.-Hagedorn-Allee 55, 28279 Bremen, Tel: 847 68 06